Contact & info

BEREIKBAARHEID & CONTACT

ADRES Hockeyveld Yellow Eagles HCST

Olympialaan 10, 3800 Sint-Truiden, België

Secretariaat 0476 48 63 76

 

 
 
 
 

De maatschappelijke zetel van Hockeyclub Sint-Truiden is gevestigd op:


HCST Hockeyclub Sint-Truiden

Spoorwegstraat 41

3800, Sint-Truiden

GSM: +32 (0)476 48 63 76

Privacy verklaring


1. Algemeen


Hockey Club Sint-Truiden hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hockey Club Sint-Truiden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens

passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is

geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

Als Hockey Club Sint-Truiden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens


Hockey Club Sint-Truiden


Spoorwegstraat 41

3800 Sint-Truidn

secretariaat@yelloweagles.be


1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden door Hockey Club Sint-Truiden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden


Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Hockey Club Sint-Truiden (uitvoering overeenkomst)

Om lidmaatschap van bv. de VHL te kunnen garanderen

Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

1.2 Welke gegevens verwerken we?


Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:


Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer

Rijksregisternummer

Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

1.3 Wie verwerkt de gegevens?


De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties


Bestuursleden van de vereniging

1.4 Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden


Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor


het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)

het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.


Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.


Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.


1.5 Minderjarigen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


1.6 Bewaartermijn


Hockey Club Sint-Truiden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Hockey Club Sint-Truiden verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 90 dagen na het lidmaatschap.


1.7 Beveiliging van de gegevens


Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:


Alle personen die namens Hockey Club Sint-Truiden van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

1.8 Je rechten omtrent je gegevens


Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.


Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


1.9 Klachten


Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.


Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):


Drukpersstraat 35


1000 Brussel


https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


1.10 Wijziging privacyverklaring


Hockey Club Sint-Truiden kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 17 februari 2018.